ОС

Уведомление по Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение (Приложение 1)

Уведомление по Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение (Приложение 2)

Уведомление по Оценка за съвместимост на план-програма (Приложение 1)

Уведомление по Оценка за съвместимост на план-програма (Приложение 2)