ОС

Оценка за съвместимост (ОС)

Издаване на Решение за оценка за съвместимост на планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;
2. Характеристика на плана, програмата, проекта;
3. Задание за изготвяне на плана, програмата, проекта;
4. План-извлечение за ползване на гори;
5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, партида на имота, координати на граничните точки. 
6. Друго – по преценка на възложителя. 
7. Документ за платена такса.

УВЕДОМЛЕНИЕ за план, програма или проект (Приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)

УВЕДОМЛЕНИЕ за план, програма или проект (Приложение № 1 към чл.10, ал.1 и Приложение № 2 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)

Срок: 30 дни

Такса: 280 лв. на основание чл.22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., посл. изм. бр. 5/19.01.2016 г./, в сила от 19.01.2016 г.)


Издаване на Решение за оценка за съвместимост на инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Законово основание: Закон за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

1. Уведомление по образец на хартиен и електронен носител;
2. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите. 
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, 
4. Актуална скица и партида на имота /координати на граничните точки/, в който ще се реализира инвестиционното предложение. 
5. Друго – по преценка на възложителя. 
6. Документ за платена такса.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение риложение № 1 към чл.10, ал.1 и Приложение № 2 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение (Приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбата за ОС)

Срок: 30 дни

Такса: 280 лв. на основание чл.22, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС № 136/13.05.2011 г., посл. изм. бр. 5/19.01.2016 г./, в сила от 19.01.2016 г.)