ЕО

Приложение 3 - Уведомление за изготвяне на план/програма
 

Приложение 4 - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)
 

Приложение 5 - Искане за издаване на становище по ЕО