ЕО

НОВО Приложение 3 - Уведомление за изготвяне на план/програма

НОВО Приложение 4 - Искане за преценяване необходимостта от извършване на ЕО

НОВО Приложение 5 - Искане за издаване на становище по ЕО

Приложение 4 - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

Приложение 5 - Искане за издаване на становище по ЕО