ЕО

Преценяване приложимата процедура по глава шеста на ЗООС (ЕО)

Изтегли: Уведомление за изготвяне на план/програма


Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

  1. Писмено искане от възложителя на плана;
  2. Информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
  3. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Приложение 3Уведомление за план/програма за преценяване извършването на оценка по ЕО

Изтегли: Приложение 4 - Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)


Необходими документи за издаване  на становище по екологична оценка на планове и програми

  1. Писмено искане от възложителя на плана.
  2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва и списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели; декларации по чл. 83, ал. 4, ЗООС.
  3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.
  4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица, в т.ч. справка с мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите по смисъла на чл. 22.
  5. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Изтегли: Приложение 5 - Искане за издаване на становище по ЕО