ОВОС

Необходими документи за издаване на становище по инвестиционни предложения

 1. Уведомление за инвестиционно намерение – на хартиен и електронен носител;
 2. Актуална скица на имота с координати;
 3. Документ за собственост или удостоверяващ право на ползване;
 4. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
 5. Други документи по преценка на уведомителя:допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; картен материал, схема, снимков материал и др. в подходящ мащаб.
 6. Електронен носител – 1 бр.

ИзтеглиПриложение 5 - Уведомяване за инвестиционно предложение


Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас):

 1. Писмено искане от Възложителя; 
 2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 3. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 4. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.


Изтегли - Приложение 6  Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС

Изтегли: Писмо на община до РИОСВ за осигурен обществен достъп

Изтегли - Приложение 2  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Необходими документи за издаване на решение по ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас):

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
 4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
 5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
 6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
 8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.
 9. Писмена декларация за независимост на експертите, подписана лично;
 10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.
 11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
 13. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

 Изтегли - Приложение 8 - Искане за издаване на решение по ОВОС
 Изтегли: Обява за обществено обсъждане на доклад по ОВОС