Достъп до информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на РИОСВ-Бургас 

2019 г ; 2020 г


Достъпът до информация се разглежда като:

  • Правото на обществеността да търси информация и задължението на държавните органи да предоставят информация в отговор на конкретна молба (пасивен достъп до информация);
  • Правото на обществеността да получава информация и задължението на органите да събират и разпространяват информация, представляваща интерес за обществеността, без необходимост от конкретна молба (активен достъп до информация);

Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация от околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхурска конвенция).

Република България подписа конвенцията при нейното откриване за подписване в Орхус, Дания, на 25 юни 1998г., по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа". На 2 октомври 2003г., конвенцията е ратифицирана от Народното събрание.

Всеки има право на достъп до наличната информация за околна среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес.

В Република България от 2002г. е в сила и Закон за достъп до обществената информация /ЗДОИ/.

"Информация за околната среда" ( по смисъла на Орхуската конвенция) означава всяка информация в писмена, визуална, звукова, електронна или друга материална форма.

Информация за околната среда е:

  • налична първична информация - това е информация, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е прудружена с анализи, прогнози и обяснения. Тази информация се събира в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересуваното лице;
  • налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация. Тя се събира и обработва, без за това да е необходимо искане на заинтересуваното лице;
  • нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализирана по искане на заитересуваното лице;

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до информация:

За получаване на достъп до обществена информация се подава заявление.

Формуляр на заявление за достъп до обществена информация може да изтеглите от тук.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.  

Същите се приемат във фронт-офиса на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 3 в работно време: 09.00 до 17.30 часа или на e-mail: riosvbs@unacs.bg

Срокът за отговор на постъпилите заявления е до 14 дни от датата на регистрация. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.

За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Допълнителна информация: ТУК

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет страницата www.riosvbs.com за сферата на дейност на РИОСВ - Бургас през 2017 г.

Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Заявление за достъп до информация

Вътрешни правила за реда за предоставяне на информация по ЗДОИ