Обявления

РИОСВ-Бургас напомня, че лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинствата, търговските и административните сгради, имат задължение да водят отчетност и предоставят информация за дейностите по отпадъците. Това включва задължението да се води отчетна книга за дейностите с отпадъци, както и да се подават годишни отчети за дейностите с отпадъци. Отчетните книги се попълват минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 5 дни след изтичането му. Годишните отчети за дейности с отпадъци за предходната година се подават ежегодно до 10 март на текущата година към Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Напомняме, че съгласно чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, от 01.01.2018 г. воденето на публичните регистри, отчетността и предоставянето на информация ще се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана от ИАОС. Това означава, че работните листи за класификация на отпадъците, отчетни книги и годишни отчети, както и заявленията за издаване и изменение и допълнение на разрешителните документи, за които до сега са се използвали хартиени носители, от 01.01.2018 г. ще се подават и водят по електронен път, чрез НИСО на интернет страницата на ИАОС - http://nwms.government.bg/wms/. Лицата, генериращи отпадъци и извършващи дейности с отпадъци ще могат да се регистрират в НИСО чрез предоставяне по електронен път на попълнена регистрационна форма на интернет страницата на ИАОС. Воденето на отчетни книги, подаването на отчети и заявления за разрешителни и регистрационни документи в НИСО ще е възможно при притежаване на квалифициран електронен подпис.


Всички въпроси за работата на системата могат да се адресират към Изпълнителна агенция по околната среда.