Конкурси

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

І. За длъжността  Младши експерт –атмосферен въздух  в РИОСВ-Бургас - 1 бр.

  1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
  • Образователно-квалификационна степен: висше – бакалавър;
  • Професионална област на образование – химия, екология, технически науки;
  • Професионален опит – не се изисква;
  • Длъжностно ниво – експертно ниво 7;
  • Минимален ранг – V младши.

       2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

  • Умение за работа с MS Office (Word, Excel), Ms Internet Explorer;
  • Oпит в областта на управление, мониторинг и контрол в областта на околната среда;
  • Предимство е владеене на английски език.
  1. Кратко описание на длъжността:

Упражнява контролни, регулиращи и информационни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите на вредни вещества, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух, съгласно Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за чистотата на атмосферния въздух .

Извършва контрол на обекти в обхвата на регионалната инспекция, за спазване изискванията на Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Въвежда и обработва данни за състоянието на атмосферния въздух.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 700 лева.

ІI. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

III. Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

Тестът ще включва въпроси по:

Закон за опазване на околната среда;

Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконови нормативни актове по прилагането му;

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за държавния служител;

Закон за администрацията;

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

IV. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:

- декларация (по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС) от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, магистър, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;

- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, деловодство, първи етаж, от 14 до 17 часа всеки работен ден. Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист „Човешки ресурси“. Телефон за контакт: 056/813 205.

VI. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

VII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се в деловодството, първи етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.com

VIII. Обявата е публикувана във в.“Черноморски фар“ на 11.03.2019 г.

 

 


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С ПРЕДМЕТ

„РАЗХОДКА С ЛОДКА ПО РЕКА РОПОТАМО В РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО"

 

1. Данни за възложителя:

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с административен адрес в гр.Бургас, ул.”Перущица”№67, тел. (056) 813-205, факс (056) 813-200, e-mail: riosvbs@unacs.bg, лице за контакти: юрисконсулт: Милена Михалева, тел: (056) 813-205.

2. Предмет на дейността „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо”, област Бургас.

Туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо” за развлекателни и образователни мероприятия по маршрут от пристана край моста в местността „Калдаръм гечит“ на река Ропотамо, до устието и обратно.

3. Място и срок за изпълнение на дейността.

3.1. Място за изпълнение на дейността - Резерват „Ропотамо“, землище на гр. Приморско, област Бургас, Република България.

3.2. Срок за изпълнение на дейността - пет години, считано от датата на сключване на договора.

4. Изисквния към участниците /или техните подизпълнители:

4.1. Участникът трябва да няма изискуеми парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или изискуеми задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

4.2. Участникът трябва да не е обявен в несъстоятелност или да се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;

4.3. Участникът трябва да не се намира в производство по ликвидация;

4.4. Участникът трябва да не е лишен от право да осъществява търговска дейност;

4.5. Участникът трябва да притежава собствени плавателни съдове, които отговарят на посочените изисквания в документацията, регистрирани по съответния ред в Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

4.6. Участникът трябва да представи заверено копие на документ за собственост на плавателните средства, с които ще осигурява туристическата услуга, предмет на настоящата процедура;

4.7. Участникът трябва да представи заверени копия на всички необходими сертификати за безопасност и лицензи, удостоверяващи право на осъществяване на превоз на хора по вода;

4.8. Участникът трябва да представи заверено копие на свидетелство за регистрация на плавателните съдове;

4.9. Участникът трябва да представи необходимите удостоверения за правоспособност за членовете на екипажа за оферирания плавателен съд. Към офертата си участникът представя подписан от него поименен списък на екипажа по длъжности и съответстващата му актуална компетентност за срока на услугата;

4.10. Участникът трябва да представи общо ценово предложение за периода на изпълнение с включен ДДС.

5. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора и размер на гаранцията за участие:

5.1. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора 335 000 (триста тридесет и пет хиляди лева) с включен ДДС.

5.2. Размер на гаранцията за участие - 16 750.00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) с включен ДДС, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG19SOMB91303337007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас,титуляр Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

6. Критерий за оценка на предложенията

- оценяването и класирането на допуснатите предложения, получени от кандидатите се извършва по критерий ”най-висока предложена цена“;

7. Срок, начин и място за получаване на документацията за участие в конкурса.

7.1. В срок до 8 (осем) календарни дни от деня на публикуване на поканата, документацията за участие може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 14.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на РИОСВ-Бургас, ул.”Перущица” № 67, ет. 3, срещу представен платежен документ.

7.2. Определям цена на конкурсната документация за участие в размер на 100.00 лева, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG28SOMB91303137007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас, титуляр Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас или с платежна карта на „Едно гише“.

8. Срок и място за получаване на предложенията.

8.1. Предложенията се подават в срок от 15 календарни дни, считано от датата на публикуване на поканата в местен вестник и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас - http://riosvbs.com.

8.2. Предложенията се подават лично или от надлежно упълномощен от кандидата представител с нотариално заверено пълномощно в деловодството на РИОСВ-Бургас, находящо се на адрес: гр. Бургас, ул. “Перущица” № 67, ет. 3, стая 307, до 17:30 часа на петнадесетия ден от публикуване на поканата.

9. Срок на валидност на предложението:

Предложенията на участниците в конкурса следва да бъдат валидни 60 дни от датата на влизане в сила на решението за избор на изпълнител.

10. Място, дата и час на разглеждане на предложенията:

Получените предложения за участие ще бъдат разгледани от 14.00 часа на 30.03.2018 г. Разглеждането на получените предложения ще се състои в заседателната зала на РИОСВ-Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул.“Перущица“ № 67, ет. 3.

11. Предоставяне и оповестяване на обявата:

Обявата е публикувана във вестник "Черноморски фар" на 13.03.2018 г.