Конкурси

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С ПРЕДМЕТ

„РАЗХОДКА С ЛОДКА ПО РЕКА РОПОТАМО В РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО"

 

1. Данни за възложителя:

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с административен адрес в гр.Бургас, ул.”Перущица”№67, тел. (056) 813-205, факс (056) 813-200, e-mail: riosvbs@unacs.bg, лице за контакти: юрисконсулт: Милена Михалева, тел: (056) 813-205.

2. Предмет на дейността „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо”, област Бургас.

Туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо” за развлекателни и образователни мероприятия по маршрут от пристана край моста в местността „Калдаръм гечит“ на река Ропотамо, до устието и обратно.

3. Място и срок за изпълнение на дейността.

3.1. Място за изпълнение на дейността - Резерват „Ропотамо“, землище на гр. Приморско, област Бургас, Република България.

3.2. Срок за изпълнение на дейността - пет години, считано от датата на сключване на договора.

4. Изисквния към участниците /или техните подизпълнители:

4.1. Участникът трябва да няма изискуеми парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или изискуеми задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

4.2. Участникът трябва да не е обявен в несъстоятелност или да се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;

4.3. Участникът трябва да не се намира в производство по ликвидация;

4.4. Участникът трябва да не е лишен от право да осъществява търговска дейност;

4.5. Участникът трябва да притежава собствени плавателни съдове, които отговарят на посочените изисквания в документацията, регистрирани по съответния ред в Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

4.6. Участникът трябва да представи заверено копие на документ за собственост на плавателните средства, с които ще осигурява туристическата услуга, предмет на настоящата процедура;

4.7. Участникът трябва да представи заверени копия на всички необходими сертификати за безопасност и лицензи, удостоверяващи право на осъществяване на превоз на хора по вода;

4.8. Участникът трябва да представи заверено копие на свидетелство за регистрация на плавателните съдове;

4.9. Участникът трябва да представи необходимите удостоверения за правоспособност за членовете на екипажа за оферирания плавателен съд. Към офертата си участникът представя подписан от него поименен списък на екипажа по длъжности и съответстващата му актуална компетентност за срока на услугата;

4.10. Участникът трябва да представи общо ценово предложение за периода на изпълнение с включен ДДС.

5. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора и размер на гаранцията за участие:

5.1. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора 335 000 (триста тридесет и пет хиляди лева) с включен ДДС.

5.2. Размер на гаранцията за участие - 16 750.00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) с включен ДДС, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG19SOMB91303337007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас,титуляр Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

6. Критерий за оценка на предложенията

- оценяването и класирането на допуснатите предложения, получени от кандидатите се извършва по критерий ”най-висока предложена цена“;

7. Срок, начин и място за получаване на документацията за участие в конкурса.

7.1. В срок до 8 (осем) календарни дни от деня на публикуване на поканата, документацията за участие може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 14.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на РИОСВ-Бургас, ул.”Перущица” № 67, ет. 3, срещу представен платежен документ.

7.2. Определям цена на конкурсната документация за участие в размер на 100.00 лева, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG28SOMB91303137007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас, титуляр Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас или с платежна карта на „Едно гише“.

8. Срок и място за получаване на предложенията.

8.1. Предложенията се подават в срок от 15 календарни дни, считано от датата на публикуване на поканата в местен вестник и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас - http://riosvbs.com.

8.2. Предложенията се подават лично или от надлежно упълномощен от кандидата представител с нотариално заверено пълномощно в деловодството на РИОСВ-Бургас, находящо се на адрес: гр. Бургас, ул. “Перущица” № 67, ет. 3, стая 307, до 17:30 часа на петнадесетия ден от публикуване на поканата.

9. Срок на валидност на предложението:

Предложенията на участниците в конкурса следва да бъдат валидни 60 дни от датата на влизане в сила на решението за избор на изпълнител.

10. Място, дата и час на разглеждане на предложенията:

Получените предложения за участие ще бъдат разгледани от 14.00 часа на 30.03.2018 г. Разглеждането на получените предложения ще се състои в заседателната зала на РИОСВ-Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул.“Перущица“ № 67, ет. 3.

11. Предоставяне и оповестяване на обявата:

Обявата е публикувана във вестник "Черноморски фар" на 13.03.2018 г.