Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

Публичен регистър на  декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество  на РИОСВ-Бургас

Декларации по чл.12 т. 1 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл.12 т. 3 от ЗПУКИ