Черноморските делфини са световно застрашени видове


Трите вида черноморски делфини – обикновен, муткур и афала са защитени видове, включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, който забранява тяхното „обезпокояване, преследване, улавяне, избиване, както и вземането на намерени мъртви екземпляри“. Изключения от забраните се допуска с писмено разрешение от министъра на околната среда и водите или оправомощен от него зам.-министър. При човешка намеса, довела до смъртта на морски бозайник от защитения вид, се сезира прокуратурата и започва производство по Наказателно-процесуалния кодекс. Наказанията за лице, „което противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по Приложение № 3 към ЗБР, означен със знак (*)“, са лишаване от свобода до 5 години и глоба от 5000 до 20 000 лв.

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579.

При произшествие с делфин, РИОСВ имат задължение да констатират вида и състоянието на намерените екземпляри и информират МОСВ. Министерството води статистика – своеобразен мониторинг на защитените морски бозайници. Целта е поддържането на Националната мрежа за изхвърлени на брега и/или уловени в рибарски мрежи делфини. Тя функционира от 2006 г., поддържана от Института по рибни ресурси във Варна, със съвместните усилия на Регионалните инспекции по околна среда и води в Бургас и във Варна и Федерацията на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“. Мрежата е основният механизъм за събиране на информация за изхвърлените на брега, уловени в рибарски мрежи или бедстващи живи китоподобни бозайници.


При установяване на рани по телата на намерените екземпляри и съмнения за насилие, се уведомяват задължително органите на МВР и ветеринарните власти. Причините за смърт при делфините могат да са заболявания с гъбичен, вирусен, бактериален и/или паразитен произход, или естествена смърт. Често смъртността при бозайниците в Черно и Средиземно море е в резултат от неволно заплитане в рибарските мрежи.